THI THỬ TUYỂN SINH 10 PTNK

Lệ phí thi: 50.000/môn/đợt

Bổ sung lịch thi SINH CHUYÊN

Trước 04/03

Đăng ký và đóng lệ phí thi ĐỢT 1 50.000/môn/đợt

Trước 11/03

Nhận phiếu dự thi.
(Thí sinh không có phiếu dự thi không được tham gia thi)

11-12/03

Thi thử ĐỢT 1 đề PTNK các môn không chuyên

18-19/03

Thi thử ĐỢT 1 đề PTNK các môn CHUYÊN

25-26/03

Xem Kết quả thi thử ĐỢT 1

27/03

Trao thưởng cho 07 bạn đạt tổng điểm cao nhất ĐỢT 1
(Bao gồm điểm 3 môn không chuyên và 1 môn chuyên x2)

Trước 29/04

Đăng ký và đóng lệ phí thi ĐỢT 2 50.000/môn/đợt

Trước 06/05

Nhận phiếu dự thi ĐỢT 2.
(Thí sinh không có phiếu dự thi không được tham gia thi)

06-07/05

Thi thử ĐỢT 2 đề PTNK các môn không chuyên

13-14/05

Thi thử ĐỢT 2 đề PTNK các môn CHUYÊN

18-19/05

Xem Kết quả thi thử ĐỢT 2

20/05

Trao thưởng cho 07 bạn đạt tổng điểm cao nhất ĐỢT 2
(Bao gồm điểm 3 môn không chuyên và 1 môn chuyên x2)