11TT2102 – Trần Đặng Thanh Trúc – 5T1

11TT2102 – Trần Đặng Thanh Trúc – 5T1

1