10TT2102 – Trần Ngọc Trúc – 6TC1

10TT2102 – Trần Ngọc Trúc – 6TC1

1