10TT2102 – Trần Ngọc Trúc – 6-7CĐ

10TT2102 – Trần Ngọc Trúc – 6-7CĐ

1