10QN2101 – Nguyễn Lê Khắc Quyền – 6V1

10QN2101 – Nguyễn Lê Khắc Quyền – 6V1

1