10QN2101 – Nguyễn Lê Khắc Quyền – 6A1

10QN2101 – Nguyễn Lê Khắc Quyền – 6A1

1