10MP2101 – Phạm Nguyễn Nhật Minh – 6TC1

10MP2101 – Phạm Nguyễn Nhật Minh – 6TC1

1