10KT2101 – Trần Công Quốc Khang – 6V1

10KT2101 – Trần Công Quốc Khang – 6V1

1