10KN2103 – Nguyễn Ngọc Minh Khuê – 6T3

10KN2103 – Nguyễn Ngọc Minh Khuê – 6T3

1