10DN2101 – Nguyễn Trần Công Danh – 6T2

10DN2101 – Nguyễn Trần Công Danh – 6T2

1