09TP2102 – Phạm Ngọc Tường – 7T3

09TP2102 – Phạm Ngọc Tường – 7T3

1