09TN2103 – Nguyễn Hữu Gia Thịnh – 7TC2

09TN2103 – Nguyễn Hữu Gia Thịnh – 7TC2

1