09PV2101 – Vũ Công Thiên Phúc – 6-7CĐ

09PV2101 – Vũ Công Thiên Phúc – 6-7CĐ

1