09PT2101 – Trương Ngọc Thảo Phương – 7L1

09PT2101 – Trương Ngọc Thảo Phương – 7L1

1