09NN2103 – Nguyễn Sĩ Khôi Nguyên – 7L1

09NN2103 – Nguyễn Sĩ Khôi Nguyên – 7L1

1