09NN2102 – Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên – 7L1

09NN2102 – Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên – 7L1

1