09LN2104 – Nguyễn Đức Minh Luân – 7T1

09LN2104 – Nguyễn Đức Minh Luân – 7T1

1