09KN2103 – Nguyễn Trọng Khang – 7TC2

09KN2103 – Nguyễn Trọng Khang – 7TC2

1