09KN2103 – Nguyễn Trọng Khang – 7A1

09KN2103 – Nguyễn Trọng Khang – 7A1

1