09CT2102 – Trần Thái Tấn Cường – 7TC2

09CT2102 – Trần Thái Tấn Cường – 7TC2

1