09CT2101 – Trương Ngọc Chung – 7L1

09CT2101 – Trương Ngọc Chung – 7L1

1