08TN2114 – Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – 8T27

08TN2114 – Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – 8T27

1