08TN2110 – Nguyễn Minh Trí – 8CĐ

08TN2110 – Nguyễn Minh Trí – 8CĐ

1