08TL2101 – Lê Cảnh Giang Thi – 8CĐ

08TL2101 – Lê Cảnh Giang Thi – 8CĐ

1