08PN2104 – Nguyễn Thiên Phúc – 8T2

08PN2104 – Nguyễn Thiên Phúc – 8T2

1