08MP2102 – Phạm Thiên Ngọc Minh – 8AC1

08MP2102 – Phạm Thiên Ngọc Minh – 8AC1

1