08KV2104 – Vũ Ngọc Phương Khánh – 8TC1

08KV2104 – Vũ Ngọc Phương Khánh – 8TC1

1