08KV2104 – Vũ Ngọc Phương Khánh – 8CĐ

08KV2104 – Vũ Ngọc Phương Khánh – 8CĐ

1