08KN2112 – Nguyễn Thị Gia Khuê – 8AC2

08KN2112 – Nguyễn Thị Gia Khuê – 8AC2

1