08KN2103 – Nguyễn Minh Khang – 8CĐ

08KN2103 – Nguyễn Minh Khang – 8CĐ

1