08KN2101 – Ngô Ngọc Khang – 8TC2

08KN2101 – Ngô Ngọc Khang – 8TC2

1