08KH2102 – Huỳnh Phạm Sao Khuê – 8A1

08KH2102 – Huỳnh Phạm Sao Khuê – 8A1

1