08HD2101 – Dương Nguyễn Thái Hà – 8TC1

08HD2101 – Dương Nguyễn Thái Hà – 8TC1

1