07TH2102 – Huỳnh Lương Qúy Thảo – 9T27

07TH2102 – Huỳnh Lương Qúy Thảo – 9T27

1