07KN2101 – Nguyễn Ngọc K’Mi – 9T27

07KN2101 – Nguyễn Ngọc K’Mi – 9T27

1