07BN2107 – Ngô Bảo – 9T27

07BN2107 – Ngô Bảo – 9T27

1