06DH2103 – Huỳnh Nguyễn Duy – 10H3HK1-Đ2

06DH2103 – Huỳnh Nguyễn Duy – 10H3HK1-Đ2

1