04TN2110 – Nguyễn Vương Quỳnh Trang – 12T1HK1-Đ2

1