Hình ảnh hoạt động

Kết quả thi thử PTNK 2022 – Lần 2 – Tháng 05/2022

* Phần thưởng được áp dụng cho một môn học bất kỳ tại STAR trong năm 2022 – 2023
** Phần thưởng không chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt

1